Disclaimer & Copyright

Aurora Consultancy

Aurora Consultancy verleent u hierbij toestemming om dit document te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de navolgende voorwaarden:

  1. Het document wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden;
  2. Het document wordt slechts gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
  3. Iedere kopie van dit document of een gedeelte daarvan dient het auteursrechtteken (“copyright notice”) te bevatten.

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technologie, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Aurora Consultancy of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Aurora Consultancy geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Aurora Consultancy geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Aurora Consultancy is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel (Fitness for a particular purpose), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Aurora Consultancy noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze privacy statement gewoon van toepassing. De naam Aurora Consultancy en het logo, de productnamen, alle “headers en footers” van pagina’s en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Aurora Consultancy. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in de Aurora Consultancy webserver leiden naar bronnen die worden onderhouden door derden partijen waarover Aurora Consultancy geen zeggenschap heeft. Aurora Consultancy geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen

Januari 2020,
Aurora Consultancy